Algemene voorwaarden / AVG

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u aangaat met Marielle Vermeulen wat betreft workshops, lezingen en trainingen. U kunt deze voorwaarden terugvinden op onze website en u krijgt ze bij uw offerte meegestuurd;

2. Om de uitvoering van een opdracht goed en zoveel mogelijk volgens planning te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig de gegevens die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn;

3. Annuleren tot 2 weken voor de start van een training bedraagt 50% van de deelnamekosten. Annuleren korter dan 2 weken voor of na aanvang van de training verplicht tot het betalen van 100% van de deelnamekosten.

4. De door Marielle Vermeulen aangegane verplichtingen hebben het karakter van een inspanningsverplichting en zijn geen resultaatverplichtingen;

5. Marielle Vermeulen is niet aansprakelijk voor het verlies van en/of schade aan persoonlijke eigendommen, noch voor persoonlijk letsel;

6. De opdrachtgever en/of ouders/verzorgers van de deelnemer kunnen aansprakelijk gesteld worden wanneer de deelnemer opzettelijk schade toebrengt aan materialen;

7. Marielle Vermeulen is gerechtigd bij ziekte of overmacht de afgenomen activiteit in overleg te annuleren en/of te verplaatsen;

8. De opdrachtgever dient de gehele factuur binnen 28 kalenderdagen na de factuurdatum te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Marielle Vermeulen.

9. De inhoud van al onze workshops, lezingen en trainingen en eventueel uitgedeelde materiaal en documentatie, zijn intellectueel eigendom van Marielle Vermeulen en auteursrechtelijk beschermd. Zij mogen dan ook niet gekopieerd, gereproduceerd of anderszins vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden;

10. Tijdens de activiteiten kunnen er foto’s en/of filmopnamen gemaakt worden, zowel voor ons eigen gebruik, als voor onze website en sociale mediakanalen. Hiervoor hebben wij een toestemmingsformulier op de website staan en wordt met uw offerte meegestuurd;

Voor overige vragen kunt u contact opnemen Marielle Vermeulen.

11. Gedurende de coronaperiode word bij workshops, trainingen en lezingen de 1,5 meter regel toegepast en voldoen we aan de maatregelen van het RIVM.

12. Wij verplichten ons geheimhouding van alle informatie en (persoons-)gegevens van de opdrachtgever jegens derden. In het kader van de opdracht zullen wij alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van ons aan derden geen mededelingen doen over onze aanpak, werkwijze en dergelijke.

Opdracht rapportages zullen door ons niet worden openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking gesteld zonder toestemming van de opdrachtgever.

13. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14. Wij houders ons aan de AVG wetgeving


Algemene Voorwaarden AVG Gevoel Bij TOS
PDF – 48,5 KB 681 downloads
AVG Verklaring Gebruik Fotos Video
PDF – 80,2 KB 315 downloads

Gevoel bij TOS is een bedrijf  Van Marielle Vermeulen de Algemene voorwaarde's  en de AVG kan je hier vinden.